แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์

แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า (Battery Electric Forklift)
การดูแลรักษาแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า
1. เมื่อระดับน้ำในแบตเตอรี่ลดต่ำลง ต้องเติมน้ำกลั่นให้สูงกว่าแผ่น ELEMENT PROTECTOR ประมาณ 1-2 ซม.ในทุกๆ เซลล์
2. อย่าเติมน้ำกลั่นมากเกินไป เพราะเป็นสาเหตุให้น้ำล้นในระหว่างชาร์จไฟ ความเข้มข้นของกรดจะเจือจางลงไปเรื่อยๆ ความร้อนในแบตเตอรี่จะสูงขึ้น และเกิดความเสียหายได้
3. ในกรณีที่น้ำล้นออกมาจากแบตเตอรี่ ให้ใช้น้ำฉีดล้างเพื่อลดความเข้มข้นของกรดถ้าไม่ล้างออกจะทำให้แบตเตอรี่คายประจุไฟจนหมดแม้ในขณะที่ไม่มีการใช้งาน และ
ส่งผลเสียต่อตัวแบตเตอรี่ ทำให้อายุการใช้งานสั้นลง หรืออาจต้องเปลี่ยนใหม่ไปเลยได้
4. ควรชาร์จไฟแบตเตอรี่เมื่อความจุหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้า ลดลงมาถึง 80% ของความจุไฟฟ้าทั้งหมดโดยไม่ควรชาร์จไฟก่อนหรือหลังการชาร์จที่เหมาะสม จะช่วยให้ใช้งาน
ได้ยาวนานกว่าการชาร์จไฟทุกวัน และไม่ควรชาร์จไฟด้วยเวลาสั้นๆเพราะจะส่งผลให้อายุของแบตเตอรี่สั้นลง
5. อย่าให้แบตเตอรี่โฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าคายประจุด้วยตัวเองเกิน 2-3 วัน ควรล้างทำความสะอาดแบตเตอรี่อย่างสม่ำเสมอทุกๆ เดือน และอย่าปล่อยให้แบตเตอรี่คายประจุ
มากกว่า 80% เป็นเวลานาน การคายประจุมากเกินไปเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่รถประเภทไฟฟ้าสั้นลง
นอกจาก 5 วิธีง่ายๆ ที่กล่าวมาแล้ว ในขณะชาร์จแบตเตอรี่ ก็ไม่ควรทำอะไรให้ก่อเกิดประกายไฟหรือเปลวไฟอย่างเด็ดขาด เพราะแก๊สไฮโดรเจนจะเป็นต้นเหตุของการระเบิดได้
เพียงเท่านี้ก็สามารถดูแลแบตเตอรี่ได้อย่างถูกวิธี เพื่อให้สามารถใช้งานรถยกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และยังช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ให้สามารถใช้งานได้ยาวนาน
ขึ้นอีกด้วย